Học viện đào tạo VMP chuyên cung cấp các khóa đào tạo chuyên sâu và chuyên biệt theo nhiều hình thức:

  • May đo theo nhu cầu doanh nghiệp (In-house).
  • Các khóa đào tạo dành cho cá nhân (Public).

Bên cạnh đó, học viện đào tạo VMP còn thực hiện các dự án đào tạo như:

  • Chia nhỏ (Micro-learning)
  • Theo lộ trình (Training road-map)
  • Các dự án đào tạo kết hợp Online (E-learning) và Offline (Tập trung) trên nền tảng công nghệ mới.

Năng lực lãnh đạo 5R – 5R in Leadership


2 ngày

Nghệ thuật lãnh đạo tạo ảnh hưởng – The Art Of Influential Leadership


2 ngày

Sức mạnh lãnh đạo sáng tạo & đột phá – The Power of Innovative Leader


2 ngày

Quản lý sự ảnh hưởng tích cực – Positive Influencing For Managers


2 ngày

Lãnh đạo chuyển mình – Transformation Leadership Skills


3 ngày

Lãnh đạo đổi mới – New Era Leaders


2 ngày

Nghệ thuật lãnh đạo 360° – The Art of 360 Leadership


1 ngày

Nhà quản lý chuyên nghiệp 4.0 – Professional Manager 4.0


2 ngày

Kỹ năng cần thiết cho tân quản lý – Essentials For First Time Managers


2 ngày

UMM – Năng lực quản lý bền vững


2 ngày

Lãnh đạo theo tình huống – Situational Leadership Skills


2 ngày

Làm chủ giao việc ủy quyền – Delegation Mastery for High Performance


1 ngày

Nghệ thuật gắn kết sức mạnh đội ngũ – The Art of Poweful Teamwork


2 ngày

Giao tiếp trong quản lý nhóm – Team Management – UP Communication


2 ngày

Làm chủ cuộc họp cho quản lý – Meeting Mastery For Busy Managers


1 ngày

Kỹ năng quản lý nâng cao – Advanced Leadership skills


2 ngày

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định – Problem Solving & Decision Making Skills


1 ngày

Năng lực cốt lõi của quản lý cấp trung – Core competencies of middle managers


2 ngày

Phương pháp lãnh đạo đội ngũ loại A – A Leading Method for Leader


2 ngày

Lãnh đạo tạo lãnh đạo – Leader create Leaders


3 ngày

Nghệ thuật lãnh đạo tạo động lực – The Art of Motivational Leadership


2 ngày
Gửi yêu cầu đào tạo

Coaching Skills For Manager – Giải pháp bền vững cho nhà quản lý


2 ngày

Kỹ Năng Huấn Luyện Gia Tăng Năng Lực Và Động Lực Làm Việc – High Performance and Motivation Skills


2 ngày

Kỹ Năng Huấn Luyện Và Cố Vấn – Coaching and Mentoring Skills 


2 ngày

Phương Pháp Huấn Luyện Nâng Cao Hiệu Suất – Innovation & Productivity Methodolody


2 ngày

Kỹ Năng Huấn Luyện Và Đào Tạo – Coaching and Training Skills


2 ngày

Kỹ Năng Huấn Luyện Thực Địa – Field Coaching Mastery


2 ngày

Kinh Thánh Của Nhà Huấn Luyện Chuyên Nghiệp – Coaching Bible


1 ngày

Năng Lực Huấn Luyện Từ Xa – Remote Coaching Competency


2 ngày

Huấn luyện nhóm hiệu quả cao – High Performance Team Coaching


2 ngày

Năng lực huấn luyện dành cho lãnh đạo – Coaching Competencies For Leaders


2 ngày

Huấn Luyện Và Kèm Cặp Nhân Viên – Coaching Skills For Manager


2 ngày

Kỹ Năng Huấn Luyện Gia Tăng Năng Lực Và Động Lực Làm Việc – High Performance and Motivation Skills


2 ngày

Kỹ Năng Huấn Luyện Và Cố Vấn – Coaching and Mentoring Skills 


2 ngày

Phương Pháp Huấn Luyện Nâng Cao Hiệu Suất – Innovation & Productivity Methodolody


2 ngày

Kỹ Năng Huấn Luyện Và Đào Tạo – Coaching and Training Skills


2 ngày

Kỹ Năng Huấn Luyện Thực Địa – Field Coaching Mastery


2 ngày

Kinh Thánh Của Nhà Huấn Luyện Chuyên Nghiệp – Coaching Bible


1 ngày

Năng Lực Huấn Luyện Từ Xa – Remote Coaching Competency


2 ngày

Huấn luyện nhóm hiệu quả cao – High Performance Team Coaching


2 ngày

Năng lực huấn luyện dành cho lãnh đạo – Coaching Competencies For Leaders


2 ngày

Quản trị vận hành xuất sắc – Operation Excellence


Theo lộ trình

Đào tạo quản trị chất lượng 6 Sigma – Six Sigma Training


Theo lộ trình

Chuyên viên trách nhiệm xã hội – CSR-Corporate Social Responsibility Executive


2 ngày

Quản trị tinh gọn – Lean Management


3 – 9 ngày

Quản lý chất lượng – QA Training


2 ngày

Quản trị cung ứng trong sản xuất – Logistic Management For Production


2 ngày

Đào tạo quản lý chất lượng ISO 9001 – ISO 9001 Training 


Theo lộ trình

Tinh thần trách nhiệm trong sản xuất – Product Liability in Manufacturing


2 ngày

Quản lý chất lượng với Kaizen và 5S – Kaizen and 5S for Quality Management


3 – 9 ngày

Thẩm định nhân lực trong sản xuất – Human Assessment In Manufacturing


2 ngày

Thiết lập KPIs hiệu quả trong sản xuất – Management & KPIs in Manufacturing


2 ngày

Kỹ năng quản lý dự án chuyên nghiệp – Project Management For Managers

Theo lộ trình

Kỹ năng quản lý quan hệ lao động – Labor Relation Management


2 ngày

Quản lý kho – Warehouse Management


2 – 5 ngày

Quản lý rủi ro về lao động – Labor Risk Management


2 ngày

Quản lý lãng phí – Waste Management


3 – 6 ngày
Gửi yêu cầu đào tạo

Thủ thuật bán hàng từ con số 0 – Sales Hack: From Zero to Hero


Theo lộ trình

Bán hàng bằng phương pháp truyền cảm hứng – Sell Anything with Inspiration


2 ngày

Kỹ năng bán hàng nâng cao hiệu suất – Selling Skills for Better Performance


2 ngày

Nền tảng cho nhà bán hàng – Foundations of A Salesperson


2 ngày

Vượt qua từ chối trong bán hàng – Sales Training 101: Handling Objection


2 ngày

Kỹ năng mở đầu bằng thuật dẫn chuyện – Sales 101: Story-telling Openers


2 ngày

Kỹ năng bán hàng theo dự án – Project Selling Skills


2 ngày

Kỹ năng bán hàng B2B – B2B Selling Skills


2 ngày

Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng – Sales 101: Customer Insights


2 ngày

Kỹ năng xây dựng kế hoạch bán hàng – Sales 101: Planning and Organizing


2 ngày

Kỹ năng Telesales – Sales 101: Telesales – Cold Call vs Warm Call


2 ngày

Kỹ năng giám sát bán hàng – Sales Supervisor skills


2 ngày

Kỹ năng nền tảng dành cho PG – PG Foundation


1 ngày

Chiến thắng trong từng khoảnh khắc bán hàng – Winning At The Moment Choice


2 ngày

Quản lý kênh phân phối – Distribution Channel Management


2 ngày

Kỹ năng quản trị đội ngũ bán hàng – Sales Force Management


2 ngày

Năng lực huấn luyện dành cho quản lý bán hàng – Coaching Capacity for Sales Managers


2 ngày

Quản lý khách hàng chủ chốt – Key Account Management


2 ngày

Tạo ảnh hưởng trong bán hàng – Influence for Supervisors/Managers


2 ngày

Kỹ năng tổng hợp dữ liệu chuyên nghiệp – Professional Data Collecting Skills


2 ngày

Kỹ năng giao tiếp “Chạm” dành cho Sales – TOUCH Communication For Sales


2 ngày

Kỹ năng thương lượng trong kinh doanh – Effective Business Negotiation Skills


2 ngày
Gửi yêu cầu đào tạo