KHÓA HỌC SẮP KHAI GIẢNG
VMP ACADEMY PUBLIC TRAINING SCHEDULE
No Training Course Date Month Information
1 TRAIN THE TRAINER 3+ (HCM)
Đào tạo giảng viên nội bộ chuẩn 3+
22, 23, 24 09/2023 Đào tạo trực tiếp

Hồ Chí Minh

2 COACHING SKILLS FOR MANAGERS
Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên
27, 28 10/2023 Đào tạo trực tiếp

Hồ Chí Minh

3 UMM
Đào tạo quản lý bền vững
20, 21 10/2023 Đào tạo trực tiếp

Hồ Chí Minh

4 TRAIN THE TRAINER 3+ (HN)
Đào tạo giảng viên nội bộ chuẩn 3+
08, 09, 10 12/2023

Đào tạo trực tiếp

Hà Nội

5 TRAINING MANAGER FX
Xây dựng và quản lý hệ thống đào tạo doanh nghiệp
13, 14, 15 10/2023 Đào tạo trực tiếp

Hồ Chí Minh

6 FREE CAFE & LEARN
Innovation Skills
30 09/2023 Đào tạo trực tiếp

Hồ Chí Minh

7 LEADERSHIP SKILL FOR MANAGER
Kỹ năng Lãnh đạo dành cho Quản lý.
Đào tạo trực tiếp

Hồ Chí Minh

8 DESIGNING AN EFFECTIVE TRAINING 
Phương pháp thiết kế khóa học
Đào tạo trực tiếp

Hồ Chí Minh