KHÓA HỌC SẮP KHAI GIẢNG
VMP ACADEMY PUBLIC TRAINING SCHEDULE
No Training Course Date Month Information
1 HOW TO BUILD A LEADERSHIP CULTURE
“Workshop dành cho HR và Training”
24 02/2024 Đào tạo trực tiếp

Hồ Chí Minh

2 TRAIN THE TRAINER 3+ (HCM)
Đào tạo giảng viên nội bộ chuẩn 3+
08, 09, 10 03/2024 Đào tạo trực tiếp

Hồ Chí Minh

3 COACHING SKILLS FOR MANAGERS
Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên
22, 23 03/2024 Đào tạo trực tiếp

Hồ Chí Minh

4 UMM
Đào tạo quản lý bền vững
15, 16 03/2024 Đào tạo trực tiếp

Hồ Chí Minh

5 TRAIN THE TRAINER 3+ (HN)
Đào tạo giảng viên nội bộ chuẩn 3+
17, 18, 19 05/2024

Đào tạo trực tiếp

Hà Nội

6 TRAINING MANAGER FX
Xây dựng và quản lý hệ thống đào tạo doanh nghiệp
01, 02, 03 03/2024 Đào tạo trực tiếp

Hồ Chí Minh

7 COURSE DESIGN MASTERY WITH TECH
Ứng dụng công nghệ thiết kế khóa học
06, 07 04/2024 Đào tạo trực tiếp

Hồ Chí Minh

7 LEADERSHIP SKILL FOR MANAGER
Kỹ năng Lãnh đạo dành cho Quản lý.
Đào tạo trực tiếp

Hồ Chí Minh