KHÓA HỌC SẮP KHAI GIẢNG
VMP ACADEMY PUBLIC TRAINING SCHEDULE
No Training Course Date Month Information

1

TRAINING MANAGER FX
Xây dựng và quản lý hệ thống đào tạo doanh nghiệp

28, 29, 30

06/2024

Đào tạo trực tiếp

Hồ Chí Minh

2

 CAFE & LEARN
Learning Experience Design – Problem Center

15

06/2024

Đào tạo trực tiếp

Hà Nội

3

COACHING SKILLS FOR MANAGERS
Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên

21, 22

06/2024

Đào tạo trực tiếp

Hồ Chí Minh

4

UMM
Năng lực quản lý bền vững

22, 23

06/2024

Đào tạo trực tiếp

Hồ Chí Minh

5 HOW TO BUILD A LEADERSHIP CULTURE
“Workshop dành cho HR và Training”

20

07/2024

Đào tạo trực tiếp

Hà Nội

6

TRAIN THE TRAINER 3+ (HCM)
Đào tạo giảng viên nội bộ chuẩn 3+

26, 27, 28

07/2024

Đào tạo trực tiếp

Hồ Chí Minh 

7

LEADING EMOTIONAL
Kỹ năng Lãnh đạo bằng trí tuệ cảm xúc

27, 28

07/2024

Đào tạo trực tiếp

Hồ Chí Minh

8

PROGRAM DESIGN WITH TECH
Ứng dụng công nghệ thiết kế khóa học

17, 18

08/2024

Đào tạo trực tiếp

Hồ Chí Minh

9

TRAIN THE TRAINER 3+ (HN)
Đào tạo giảng viên nội bộ chuẩn 3+

13, 14, 15

09/2024

Đào tạo trực tiếp

Hà Nội