Kỹ năng giải quyết xung đột

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 07 giá trị sau: Hiểu hành vi của một người và cách mà hành vi đó ảnh hưởng đến người khách

Tư duy sáng tạo hiệu quả

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 06 giá trị sau: Hiểu được nguyên lý kích thích những suy nghĩ và tư duy mới trong công việc Sở

Giải quyết vấn đề và ra quyết định

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 07 giá trị sau: Hiểu việc giải quyết vấn đề như một phần công việc mang tính thử thách và không

Quản trị sự thay đổi

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 06 giá trị sau: Hiểu được sức ảnh hưởng của sự thay đổi đối với bản thân và tổ chức Nâng

TƯ DUY SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 05 giá trị sau: Nhận thức đúng về tư duy, thói quen và chủ động thay đổi, xây dựng thói quen

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, THƯƠNG LƯỢNG

#image_157437439 { width: 100%; } THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Khóa học này nhằm cung cấp cho người học những hiểu biết về đàm phán và bán hàng, những kỹ thuật trong quá trình

KỸ NĂNG GIAO TIẾP “CHẠM” DÀNH CHO SALES

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 06 giá trị sau: Hiểu rõ giao tiếp và xác định các yếu tố của quá trình giao tiếp Hoàn thiện

KỸ NĂNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU CHUYÊN NGHIỆP

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 07 giá trị sau: Hiểu được tầm quan trọng của việc tổng hợp dữ liệu Biết cách đo lường kết quả

Tạo ảnh hưởng trong bán hàng

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 06 giá trị sau: Biết cách tạo ảnh hưởng đến người khác và trao đổi thông tin hiệu quả Thiết lập

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG CHỦ CHỐT

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 08 giá trị sau: Nhận biết được nguồn khách hàng chủ chốt Biết cách thiết kế và thực hiện chiến lược
error: Bản quyền bởi VMP Academy! Chúng tôi giúp bạn sử dụng bộ não của mình!