3 GIAI ĐOẠN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ | KHOÁ HỌC DÀNH RIÊNG CHO ĐIỆN SÊ SAN 3A

giải quyết vấn đề và ra quyết định

Ngày 23/11 và 02/12/2021 vừa qua, VMP Academy tổ chức khoá học Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định dành riêng cho Công ty Cổ phần Điện Sê San 3A. Đây là khoá học được “may đo” theo nhu cầu doanh nghiệp. Vậy có gì đặc biệt trong khoá học này?! Bài