07 Nov 2017

Kỹ-năng ra-quyết-định-lãnh-đạo-quản-lý
Trong tương lai, khi mà con người đang dần bị thay thế bởi công nghệ và máy móc. Kỹ năng ra quyết định lãnh đạo quản lý có còn thật sự quan trọng. Tại diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum) năm 2016 đã xuất hiện bản báo cáo Việc làm tương lai (The future of jobs), nghiên cứu về vấn đề việc làm, kỹ năng và chiến lược dành cho lực lượng lao động tương lai đã chỉ ra kết luận: chỉ...
English EN Vietnamese VI