micro-learning

microlearning
Microlearning – hình thức đào tạo bằng cách nội dung được chia thành từng đợt ngắn, phù hợp với từng cá nhân và được lặp đi lặp lại theo thời gian để đảm bảo hiệu quả đào tạo.

Đăng ký tư vấn