Đánh giá kỹ năng

VMP4 khung năng lực để đánh giá Năng Lực Trainer 3+, vui lòng làm bài để hiểu rõ hơn 

4 mức năng lực scaled
[modalsurvey id=”637204659″ style=”flat”]