Đánh giá kỹ năng

VMP4 khung năng lực để đánh giá Năng Lực Giảng viên nội bộ, vui lòng làm bài kiểm tra để hiểu rõ hơn

[modalsurvey id=”218516536″ style=”flat”]