Bản Quyền Tác Giả

Train The Trainer 3+
Train The Trainer 3+ là khóa học kỹ năng của mọi kỹ năng đã được Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch cấp bản quyền tác giả cho VMP Global Training

Kỹ Năng Huấn Luyện Và Phát Triển Nhân Viên

Kỹ Năng Huấn Luyện Và Phát Triển Nhân Viên là dành cho giảng viên nội bộ đã được Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch cấp bản quyền tác giả cho VMP Global Training

Nhà Quản Lý Chuyên Nghiệp

Nhà Quản Lý Chuyên Nghiệp là dành cho nhà quản lý đã được Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch cấp bản quyền tác giả cho VMP Global Training

 
English EN Vietnamese VI