CẬP NHẬT XU HƯỚNG ĐÀO TẠO NĂM 2020

CẬP-NHẬT-XU-HƯỚNG-ĐÀO-TẠO-NĂM-2020

Tài liệu đặc biệt hỗ trợ “Training Manager” hoạch định kế hoạch đào tạo cho năm 2020:

  • Báo cáo dựa trên khảo sát của 36,7% manager, 55,5% trainer và 7,8% từ các đối tác tư vấn đào tạo.
  • Xu hướng Đào tạo các kỹ năng trong năm 2020.