24 Mar 2018

Kỹ năng thương lượng hay là một kỹ năng quan trọng mà những người kinh doanh hay những nhà lãnh đạo cần có. Khóa học kỹ năng thương lượng và đàm phán tại VMP giúp các học viên có thể phát triển cũng như bổ sung thêm kỹ năng này để có những bước phát triển trong sự nghiệp. Kỹ năng thương lượng hay là một kỹ năng quan trọng mà những người kinh doanh hay những nhà lãnh đạo cần có. Hãy c...
English EN Vietnamese VI