18 Mar 2018

Đào tạo inhouse là gì ? Đây chính là hình thức đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp khá với Pulic Training chương trình đào tạo inhouse được tổ chức ngay tại doanh nghiệp với hình thức tổ chức khác biệt, phù hợp với yêu cầu của quản lý, lãnh đạo. Doanh nghiệp quan tâm đến đào tạo inhouse Khi ban giám đốc đó nhận ra những yếu điểm, thiếu sót trong hoạt động của doanh nghiệp đó. Chẳng h...
 
English EN Vietnamese VI