24 Mar 2018

Kỹ năng thương lượng và đàm phán luôn là một trong những  kỹ năng quan trọng hàng đầu đối với các nhà ngoại giao, những người lãnh đạo . Hai kỹ năng này cần được sử dụng với nhau để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, một buổi đàm phán xảy ra có thể đem lại sự thỏa thuận được hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Nếu bạn muốn phát triển kỹ năng thương lượng và đàm phán thì hãy n...
English EN Vietnamese VI